ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 

ಸಂ

ಸಭೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ

 ಭಾಷೆ

ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ ಲೋಡ್

1.

 10ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

11/08/2015

English

KSCZMA

 402.73 KB  

View

2.

11ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

15/10/2015

English

KSCZMA

 523.21 KB

View

3

12ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

15/12/2015

English

KSCZMA

  259.69 KB

View

4

13ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

30/01/2016

English

KSCZMA

 305.35 KB

View

5

14ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

05/04/2016

English

KSCZMA

 316.18 KB 

View

6

 15ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

08/07/2016

English

KSCZMA

 541.66 KB  

View

7

16ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

18/03/2017

 English

KSCZMA

 500.15 KB  

View

8

17ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 05/04/2017

 English

 KSCZMA

 688.14 KB

View

9

18ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 17/06/2017

 Kannada & English

 KSCZMA

 626.86 KB 

View

10

19ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 25/07/2017

 Kannda & English

 KSCZMA

 279.03 KB  

View

11

20ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 31/08/2017

  Kannda 

 KSCZMA

 193.08 KB  

View

12

21ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 15/02/2018

  Kannda & English

 KSCZMA

 13.42 MB  

View

13

 22ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 27/04/2018

  Kannda & English

 KSCZMA

 7.35 MB  

View

14

23ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 10/10/2018

  Kannda & English

  KSCZMA

 694.59 KB  

View

15

24ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 16/11/2018 & 17/11/2018

  Kannda & English

  KSCZMA

 3.18 MB  

View

16

25ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 17/01/2019

  Kannda & English

  KSCZMA

 495.29 KB 

View

17

26ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 07/03/2019

  Kannda & English

  KSCZMA

 5.03 MB  

View

18

27ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 03/07/2019

  Kannda & English

  KSCZMA

 4.57 MB  

View

19

28ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 17/10/2019

  Kannda & English

 KSCZMA

 2.91 MB

View

20

29ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

  04/02/2020

  Kannda & English

  KSCZMA

 4.80 MB  

View

21

ಸಿಆರ್‌ ಝಡ್‌ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅ.ಮು.ಕಾ.(ಅಪಜೀ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

21/08/2020

Kannada & English

KSCZMA

3.43 MB

View

22

1ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

08/01/2014

English

KSCZMA

1.00 MB

View
 23  4ನೇ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  25/02/2014  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ  3.99‌ MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 24 5ನೇ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  27/03/2014  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ  424.KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 6ನೇ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 11/06/2014 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ 1.96 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 7ನೇ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 05/09/2014 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ 2.05 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27 8ನೇ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 11/12/2014 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ 1.81 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 9ನೇ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 28/05/2015 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ 3.67 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29 ದಿನಾಂಕ: 03.09.2013 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 03/09/2013 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ 425 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2013 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 26/08/2013 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ 777 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31 ಸಿಆರ್‌ ಝಡ್‌ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅ.ಮು.ಕಾ.(ಅಪಜೀ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 04/03/2021 ಕನ್ನಡ & ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ 15.36 MB ವೀಕ್ಷೀಸಿ
32 30ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 23/07/2021 ಕನ್ನಡ & ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ & ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 19.66 MB ವೀಕ್ಷೀಸಿ
33 31ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 23/11/2021 ಕನ್ನಡ & ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ 9.44 MB ವೀಕ್ಷೀಸಿ
34 32ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 14/02/2022 ಕನ್ನಡ & ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ 24.90 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35 33ನೇ KSCZMA ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 14/03/2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಝೆಡ್‌ಎಂಎ 21.85 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-03-2022 05:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080